Zákonem o odpadech dle hierarchie:
předcházení vzniku, opětovné použití, recyklace, využití a odstranění odpadu

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání
dle § 9a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech:

  1. předcházení vzniku odpadů,
  2. příprava k opětovnému použití,
  3. recyklace odpadů,
  4. jiné využití odpadů, například energetické využití,
  5. odstranění odpadů.

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí. Při uplatňování hierarchie se zohlední

  1. celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,
  2. technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,
  3. ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.